Gratiz.be

InloggenRegistreren
Onthoud mij Wachtwoord vergeten
'; ?>

Voorwaarden

Gebruikersovereenkomst

U wordt vriendelijk verzocht onderstaande Gebruiksovereenkomst zorgvuldig door te lezen alvorens de Website te gebruiken/bezoeken. Door de Website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende Gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de Gebruiksovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de Website.

 

Gebruik van Gratiz.be

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de Website berusten uitsluitend bij Gratiz.be en/of haar (toe)leveranciers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de Website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gratiz.be mag niets van de inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.

Het is niet toegestaan de op de Website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel de Website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Gratiz.be niet garanderen dat de op de Website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Gratiz.be kan voorts niet garanderen dat de Website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie.

Gratiz.be is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
Gratiz.be is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen.

De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Gratiz.be of haar medewerkers. 
U vrijwaart Gratiz.be voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de Website.
Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Gratiz.be, behoudt Gratiz.be zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Gratiz.be te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.

 

Cookie Beleid

Ondernemendhoofddorp.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

 

Uw persoonlijke gegevens

Gratiz.be maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Gratiz.be heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Gratiz.be privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 

Overige bepalingen

Gratiz.be behoudt zich het recht voor om eisen te stellen aan het gebruik van de gegevens, bepaalde lagen informatie niet te delen en/of mensen of organisaties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Gratiz.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

Op de Gebruiksovereenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.

 

Voor meer informatie

Gratiz.be wordt beheerd door TotalM

TotalM Weibroekdreef 8B 9880 AALTER BTW-NR: BE0538934869 info@totalm.be